Reklamačný poriadok

Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa nasledovného reklamačného poriadku:

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru.

Zákazník musí  venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania zakúpeného tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovlyvňujúce funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, alebo používanie výrobku na nevhodné účely.  Zákazník by mal zakúpenému tovaru venovať pravidelnú a správnu údržbu, v opačnom prípade sa výrazne skracuje životnosť výrobku.

Naša spoločnosť  zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, a zhoduje sa s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a kvalita.  Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.

Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, resp. použitie nevhodnej technológie, prípadne nevhodné konštrukčné riešenie.

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Záručná doba vzťahujúca sa na textilné a odevné výrobky je 2 roky a začína plynúť dňom kúpy výrobku

Za všeobecné chyby, ktoré oprávňujú k reklamáciám patria:

- Nesprávne označovanie výrobkov symbolmi na ošetrovanie a materiálovým zložením

- Nekvalitné spracovanie odevov (párajúce sa švy, nesprávne spájanie jednotlivých dielov odevov, presekané švy na vrchných materiáloch, vzhľadové chyby – krivý šev, nerovnaká vzdialenosť dierok a pod.)

- Nevyhovujúce kvalitatívne parametre použitých textilných materiálov napríklad nízka pevnosť a pod.)

- Nevyhovujúca rovnakofarebnosť použitých textilných materiálov

Záručná doba sa nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým predajca poskytol na príslušný výrobok zľavu z ceny. Tento dôvod je potrebné uviesť na potvrdenke o zaplatení.

Pri uplatňovaní reklamácie je zákazník povinný predložiť potvrdenku o zakúpení výrobku (daňový doklad) a reklamovaný výrobok.

Po zistení chyby je predajca povinný vystaviť reklamačný zápis, ktorý obsahuje:

- popis dôvodov na reklamáciu

- meno a adresu zákazníka

- názov obchodnej jednotky

- dátum zakúpenia výrobku a jeho cenu

Kópia reklamačného zápisu sa odovzdáva zákazníkovi.

Doba vybavenia reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsoby riešenia reklamácie

- v prípade opraviteľnej chyby bude výrobok opravený na náklady predajcu bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie), tak aby neutrpel vzhľad, funkcia a ani kvalita tovaru

- Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (za akýkoľvek nový a bezchybný tovar), pokiaľ tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.

- v prípade neopraviteľnej chyby, t. j. ak rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného vizuálneho defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, predajca má právo výrobok vymeniť za iný, rovnaký, nepoužívaný výrobok, resp. má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny s prihliadnutím na rozsah poškodenia výrobku

- v prípade, ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku alebo v prípade, že nie je možné vymeniť výrobok s neodstrániteľnou chybou za iný, predajca vráti peniaze

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením reklamácie zo strany predajcu, má právo obrátiť sa so žiadosťou o vypracovanie odborného (znaleckého) posudku na príslušnú autorizovanú osobu, alebo súdneho znalca.

Reklamačný lístok sa vypisuje v troch vyhotoveniach:

  1. odovzdáme zákazníkovi
  2. necháme v predajni spolu s odovzdaným pokladničným dokladom
  3. pripneme k reklamovanému výrobku a odovzdáme na posúdenie

 

Záruka vrátenia peňazí a výmena tovaru

-  Ak kupujúci zistí bezprostredne po obdržaní tovaru, že mu z akéhokoľvek dôvodu tovar nevyhovuje, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu. www.eximcarlo.sk si vyhradzuje právo byť informovaný o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy najneskôr do 72 hodín od obdržania tovaru kupujúcim, a to prostredníctvom e-mailu na obchod@eximcarlo.sk

Spotrebiteľ má právo tovar zakúpený prostredníctvom internetu do 7 dní vrátiť.

 

Podmienky výmeny alebo vrátenia peňazí:

- Predávajúci musí byť o odstúpení od kúpnej zmluvy informovaný e-mailom najneskôr do 72 hodín.

- Tovar musí byť predávajúcemu vrátený najneskôr v 7. deň od obdržania tovaru kupujúcim.

- Tovar musí byť vrátený predávajúcemu úplne neporušený, nepoužívaný, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.

- Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej poštovej poukážky a list vysvetľujúci situáciu a spôsob náhrady (náhradný tovar alebo peniaze).

- Tovar musí byť zasielaný bežnou balíkovou poštou - nie na DOBIERKU - tú neprevezmeme.

- Peniaze za tovar (alebo náhradný tovar, ak sa pre neho spotrebiteľ rozhodne) budú spotrebiteľovi podľa možností okamžite odoslané. Pozor! Vraciame len peniaze za tovar, nie poštovné a balné!
Nárok na reklamáciu sa nevzťahuje na:

- poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí)

- opotrebovaný tovar z povahy produktu bežného užívania a opotrebovania časom

- škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené užívateľom

- škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou

-  Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného čakania a o zistených vadách do 3 dní informovať predávajúceho.

- Oznámenie o zistených viditeľných vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne (e-mailom na obchod@eximcarlo.sk) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru alebo bez odkladu. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu dokladu o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími činiteľmi a chybným užívaním. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 14 dní od obdržania reklamácie o postupe a vybavení.

O odstúpení od kúpnej zmluvy nás ihneď informujte e-mailom na obchod@eximcarlo.sk
Doba vybavenia reklamácie prostredníctvom nášho internetového obchodu je max. 30 dní.