Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Modee.s.r.o, Medveďovej 1556/32, 85105 Bratislava, OROS BAI, Odd:Sro VI. číslo: 104631/8, IČ DPH: SK2120084659, IČO: 48168602, ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.eximcarlo.sk.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky alebo e-mailom).

6. Pri objednávaní cez internet kupujúci uvedie tieto údaje: Ak nakupuje ako súkromná osoba, uvedie meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail, ak nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania.

7. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí, akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky pokiaľ nie je dohodnuté inak.


II. Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), záručný list (ak ho výrobca poskytuje), reklamačný protokol.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
Za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu ani za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a predajcovi a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia emailom alebo telefonicky.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

3. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z danej objednávky.


IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky písomne, alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, Predávajúci považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná e-mailom na adrese obchod@eximcarlo.sk a to uvedením čísla objednávky, meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtovane žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi. Predávajúci si v takomto prípade uplatní právo na úhradu škody, nakoľko v súvislosti so zaistením tovaru mohlo dôjsť už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

6. Po záväznom potvrdení objednávky kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.
- v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

8. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. košeľa zhotovená podľa osobných mier zákazníka, iných ako sú uvedené v tabuľke rozmerov, alebo tovar v neštandardnom vyhotovení), alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo prostredníctvom vyplneného formulára, ktorý obdrží spolu so zásielkou tovaru a ktorý je umiestnený aj na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci vyplní formulár, priloží ho k tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe (faktúra) a na vlastné náklady odošle do 7 pracovných dní od prijatia tovaru, pokiaľ možno v pôvodnom balení, bez poškodenia a vád, so všetkými štítkami na adresu predávajúceho: Modee.s.r.o, Medveďovej 1556/32, Bratislava, IČO: 48168602.

3. Kupujúci má právo v rámci lehoty 7 pracovných dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote najneskôr 15 dní od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 dní od spätného prevzatia tovaru danej kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim alebo prostredníctvom banky na platobnú kartu, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Pokiaľ nebude vrátený tovar spôsobilý na ďalší predaj predávajúci si vyhradzuje právo na neuznanie odstúpenia od zmluvy a tovar bude odoslaný na adresu kupujúceho.

6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),

- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať alebo dodať v dohodnutej cene alebo v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

3. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare, resp. podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom čase. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru, a to buď telefonicky alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

5. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať obálku s tovarom. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

7. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

8. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

VII. Cena dopravy tovaru

1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru sú konečné - vrátane DPH.

2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom dobierky Slovenskej pošty je účtované poštovné vo výške 6 €. V prípade objednávky nad 70 € poštovné nie je účtované.

3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.

 

VIII. Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom

1. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu kupujúcemu bude zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

3. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

4. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

5. Neprevzatím objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať, a to vo výške 30% zo sumy objednávky. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo emailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.

 

IX. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH.

2. Kupujúci má možnosť platiť v národnej mene SR, ktorou je: EUR

3. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

6. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená

7. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) pri dobierke - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra

b) pri osobnom odbere – v hotovosti alebo platobnou kartou

 

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamácie.

5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke www.eximcarlo.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

6. Ku každému tovaru zakúpenému na stránke www.eximcarlo.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľuje, neotvára, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú závadu

Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

8.Pre reklamáciu objednávky je potrebný kópia dokladu o platbe objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vyrovnanie.

9. Zakúpený tovar je nutné spolu s dokladom o kúpe zaslať späť na adresu predávajúceho. Pri vrátení musí byť tovar nepoškodený, vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

10. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: Modee.s.r.o, Medveďovej 1556/32, Bratislava, IČO: 48168602.

 

XI. Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu www.eximcarlo.sk sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúcemu iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení v časti Správa účtu.

3. Využívaním internetového obchodu www.eximcarlo.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u predávajúceho a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu obchod@eximcarlo.sk . Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané

4. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.eximcarlo.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.11.2012. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.